Исковое заявление
491 0

 

До Кілійського районного суду
Одеської області
68300, м.Кілія, вул.Леніна,19

 

                                Позивач


Товариство з обмеженою відповідальністю
«Екофортпост»
68355 Одеська область, Кілійський район,м.Вилкове, вул.С.Лазо,12
тел.

 

                              Відповідач


Кілійська районна рада
68303, Одеська область, Кілійський район,
м.Кілія, вул.Леніна,44
тел.

 

А Д М І Н І С Т Р А Т И В Н И Й     П О З О В
(відповідно до п.1 ч.1 ст.18 Кодексу України про адміністративне судочинство)
про скасування рішення місцевого органу самоврядування

 

 I. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

 01 березня 2005 року між ТОВ «Екофортпост» та Кілійською районною державною адміністрацією був укладений строком на 49 років договір оренди земельної ділянки загальною площею 1214,7га земель водного фонду, що знаходяться в запасі на території Вилківської міської ради за межами населених пунктів (о.Лімба).

 Орендна плата була визначена в розмірі 30 367грн.50коп. на рік (п.6 договору оренди). У зв’язку зі змінами діючого законодавства,  розмір орендної плати змінювався декілька разів. Згідно змін до договору остання зміна розміру орендної плати відбулася 04.04.2011р. і оренда плата була встановлена в розмірі 116 781грн.28коп. на рік.

Відповідно до ст.ст.288.5.1 та 289.1 діючого Податкового кодексу України річної розмір орендної плати визначається залежно від нормативної грошової оцінки землі, а при її відсутності – визначається за правилами ст.280 Податкового кодексу України.

Згідно з ч.2 ст.23 Закону України «Про оцінку земель»:

«Технічна документація з … нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, затверджується районними радами».

Рішенням №163-VI-Х від 29 серпня 2012 року Кілійська районна рада затвердила технічну документацію про нормативно грошову оцінку вищезазначеної земельної ділянки, яка орендується ТОВ «Екофортпост», згідно з якою нормативно грошова оцінка земельної ділянки складає 31 819 810грн.37коп..

Відповідно до діючого законодавства та п.3.2 рішення Кілійської районної ради №163-VI-Х від 29 серпня 2012 року зазначена нормативно грошова оцінка є обов’язковою підставою для перерахування розміру орендної плати. Виходячи з цієї оцінки мінімальний розмір річної орендної плати, який визначається відповідно до ст.288.5 Податкового кодексу України, після перерахунку складе 954 594грн.31коп..

 

II. НЕЗАКОННІСТЬ РІШЕННЯ КІЛІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Відповідно до ч.1 ст.2 Закону України «Про місцеве самоврядування»:

«Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право  … органів та посадових  осіб  місцевого  самоврядування  вирішувати  питання місцевого значення в межах Конституції і законів України».

Відповідно до ч.3 ст.24 Закону України «Про місцеве самоврядування»:

«Органи місцевого самоврядування … керуються у своїй  діяльності Конституцією   і  законами  України,  актами  Президента  України, Кабінету Міністрів України…».

Відповідно до ч.1 ст.18 Закону України «Про оцінку земель»:

«Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться відповідно до державних стандартів, норм, правил, а також інших нормативно-правових актів на землях усіх категорій та форм власності».

Отже, орган місцевого самоврядування – в даному випадку Кілійська районна рада, має право затвердити нормативно грошову оцінку землі тільки у випадку, якщо ця оцінка відповідає державним стандартам, нормам, правилам та іншим нормативним актам.

Рішення Кілійської районної ради №163-VI-Х від 29 серпня 2012 року є незаконним, так як затверджена ним технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, не відповідає діючим нормативним актам.

 

III. ОБГРУНТУВАННЯ НЕЗАКОННОСТІ РІШЕННЯ КІЛІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

1. Згідно технічної документації нормативно грошова оцінка була проведена Одеською регіональною філією Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» в 2010 році. Державна землевпорядна експертиза цієї документації була проведена 20.12.2010р., за результатом якої складено Висновок №424 від 20.12.2010р..

Після розробки зазначеної технічної документації та проходження нею державної землевпорядної експертизи були скасовані та втратили силу деякі нормативні акти, на підставі яких розроблялась технічна документація, у зв’язку з чим на момент її затвердження Кілійською районною радою ця документація не відповідала діючому законодавству.

Відповідно до технічної документації, крім інших нормативно-правових документів, нормативно грошова оцінка визначалась на підставі наступних нормативно-правових актів, які втратили чинність:

- Закону України «Про плату за землю» (втратив чинність з 01 січня 2011 року на підставі п.1 ч.2 Прикінцевих положень Податкового кодексу України).

- постанови КМ України №783 від 12.05.2000р. «Про проведення індексації грошової оцінки земель» (втратила чинність на підставі постанови КМ України №56 від 31 січня 2011р.),

- Методики грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №525  від 30 травня 1997 року. (зазначена постанова КМ України втратила чинність на підставі постанови КМ України №1278 від 23.11.2011р., якою затверджена нова Методика).

Отже, вищезазначене рішення районної ради про затвердження нормативно грошової оцінки землі є незаконним, тому що ним затверджена нормативно грошова оцінка землі, яка визначена на підставі нормативно-правових документів, частина яких втратила чинність, та без врахування нормативно-правових документів, які набрали чинність та регулюють на даний час порядок проведення нормативно грошової оцінки землі.

2. Відповідно до ст.9 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації» технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок підлягає обов'язковій державній експертизі.

 Згідно ст.1 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»:

«Державна експертиза землевпорядної документації (далі - державна експертиза) - це діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та оцінка об'єктів експертизи на предмет їх відповідності вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам, а також підготовка обґрунтованих висновків для прийняття рішень щодо об'єктів експертизи».

Державна експертиза технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, як було зазначено вище, була проведена 20.12.2010р., тобто ще до того, як вищезазначені акти законодавства, норми та правила втратили чинність.

Відповідно до п.3.5.11 Наказу  Державного комітету України по земельних ресурсах N 391 від 03.12.2004 «Про затвердження Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації»:

« …Якщо до початку реалізації заходів, передбачених розробленою землевпорядною документацією, з'явилися нові відомості чи обставини, що не були належним чином відображені їх розробниками та мають значення для об'єктивного дослідження і оцінки об'єкта державної експертизи, об'єкт підлягає додатковій державній експертизі».

Таким чином, у зв’язку з тим, що нормативна база, яка регулює питання проведення нормативної грошової оцінки землі, змінилася, тобто з'явилися нові відомості та обставини,  районна рада мала право вирішувати питання про затвердження технічної документації тільки після проведення повторної державної експертизи землевпорядної документації.

Не дивлячись на те, що після проведення в 2010 році державної землевпорядної документації, сталися зміни в законодавстві, яке визначає порядок проведення нормативної грошової оцінки землі, повторна державна експертиза землевпорядної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки не проводилась, тобто не проводилися дослідження, перевірка, аналіз та оцінка об'єктів експертизи на предмет їх відповідності новим (змінившимся) вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам.

3. Згідно ч.4 ст.23 Закону України «Про оцінку земель»:

«Рішення рад… щодо технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок набирають чинності у строки, встановлені відповідно до пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України».

Відповідно до пункту 271.2 ст.271 Податкового кодексу України:

«Рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом».

Відповідно до ст.3 Бюджетного кодексу України бюджетним періодом є календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.

Отже, з урахуванням того, що оскаржуване рішення районної ради прийнято після 15 липня 2012 року, воно не може застосовуватися протягом 2013 року.

З 1-го ж січня 2013 року згідно постанови КМ України №1278 від 23.11.2011р. взагалі діє інша Методика грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), ніж та, яка була застосована при розробці технічною документації.

IV. ПОЗОВНА ВИМОГА

На підставі викладеного, вважаю оскаржуване рішення Кілійської районної ради незаконним, тобто не заснованим на діючому законодавстві, так як воно прийнято без врахування змін до законодавства, яке регулює питання проведення нормативно грошової оцінки землі, що сталися після розробки технічної документації та її державної землевпорядної експертизи,  у зв’язку з чим,

ПРОШУ:

 Визнати незаконним та скасувати Рішення Кілійської районної ради №163-VI-Х від 29 серпня 2012 року «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки товариства з обмеженою відповідальністю «Екофортпост» для експлуатації та обслуговування водогосподарського комплексу та риборозведення».

  Додатки:

1.      Квитанція про сплату судового збору в розмірі 2294грн. (оригінал)
2.      Ксерокопія рішення Кілійської районної ради №163-VI-Х від 29 серпня 2012 року
3.      Ксерокопія Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки товариства з обмеженою відповідальністю «Екофортпост», розроблена державним підприємством «Центр державного земельного кадастру» Одеська регіональна філія в 2010 році (Витяг з першої по 25 сторінку включно – на 13 аркушах)
4.      Ксерокопія Висновку державної експертизи землевпорядної документації №424 від 20.12.2010р.
5.      Розрахунок мінімального розміру орендної плати на підставі нормативної грошової оцінки земельної ділянки, затвердженої рішенням Кілійської районної ради №163-VI-Х від 29 серпня 2012 року
6.      Ксерокопія договору оренди землі від 01 березня 2005 року, укладеного між Кілійською райдержадміністрацією та ТОВ «Екофортпост»
7.      Зміни від 04.04.2011р. до договору №94 від 01.03.2005р., зареєстрованого у Кілійському районному відділі Одеської регіональної філії ДЗК 04.03.2005 року за №040552200004
8.      Текст постанови Кабінету Міністрів України №525 від 30 травня 1997 року
9.      Текст постанови Кабінету Міністрів України №1278 від 23 листопада 2011 року
10.  Текст постанови Кабінету Міністрів України №783 від 12 травня 2000 року
11.  Текст постанови Кабінету Міністрів України №56 від 31 січня 2011 року
12.  Копія позовної заяви та доданих до неї документів для відповідача по справі

 27 лютого 2013 р.                        

                                            Директор ТОВ «Екофортпост»  ________________________  О.Г.Семенюк

                                                                                         Підготував:                             АДВОКАТ
                                                                                           Тодоров Дмитро Миколайович
                                                                                            тел.  736-79-50,              735-74-31
                                                                                             (094)  931-19-50,    (063) 735-74-31
                                                                                            65012 м.Одеса, вул.М.Арнаутська,4

Читайте также: