Вопрос: Срок исковой давности. Взыскание долга
Имеет ли силу расписка, если от конечной даты возврата долга, указанной в ней, прошло более трёх лет?

Александр, Измаил


Ответ:
Нарушенное право может быть защищено в судебном порядке только в пределах срока исковой давности

Общий срок исковой давности составляет 3 года. В некоторых случаях закон устанавливает специальные сроки исковой давности (ниже приведена эта норма закона) - меньше/больше 3-х лет. Кроме того, есть требования, на которые сроки исковой давности не распространяются (ст.268 ГК Украины - ниже приведена).

Закон позволяет по договоренности увеличивать установленные законом сроки исковой давности, но запрещает уменьшать их. 

По возврату долга действует установленный законом общий срок исковой давности - 3 года. 

Истечение срока исковой давности не является препятствием для обращения в суд за защитой нарушенного права (не возврата долга), однако, в защите этого права (в возврате долга) может быть отказано. 

Суд обязан отказать в защите нарушенного права, в данном случае - отказать в возврате долга, если срок давности истек. Однако, суд не имеет права делать это по собственной инициативе. Отказать в иске по мотивам пропуска срока исковой давности суд может только в том случае, если о применении срока исковой давности попросит сторона в споре, в данном случае должник. 

В то же время, если должник попросит суд отказать в иске по мотивам пропуска срока исковой давности, то это не означает, что в иске будет в любом случае отказано, так как истец в таком случае может заявить ходатайство о восстановлении пропущенного срока исковой давности, указав причины, по которым этот срок был пропущен. Если срок исковой давности пропущен был по причинам, которые суд признает уважительными, то срок исковой давности восстанавливается судом, т.е. считается не пропущенным. 

Учитывая изложенное, нельзя дать однозначный ответ на ваш вопрос: теряет ли силу расписка, если срок исковой давности пропущен, т.к. это зависит не только от факта истечения срока исковой давности, но и от поведения участников по делу в суде.

Кроме того, следует учитывать, что закон предусматривает еще такие понятия, как "остановка" (ст.263 ГК Украины - ниже приведена) и "прерывание" (ст.264 ГК Украины - ниже приведена) срока исковой давности. Речь идет о том, что при наличии определенных обстоятельств установленный срок исковой давности фактически, можно так сказать - увеличивается.

В случаях, когда срок останавливается, срок, который прошел до остановки, учитывается в общий срок - не учитывается только срок в течение которого срок исковой давности считался остановленным, а в случаях, когда срок прерывается, он начинает исчисляться сначала, т.е. срок который прошел до прерывания, не учитывается.


Цивільний кодекс України

N 435-IV, 16.01.2003, Кодекс України,  Верховна Рада України

 

                 Стаття 257. Загальна позовна давність

1. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Стаття 258. Спеціальна позовна давність

1. Для окремих видів вимог законом може встановлюватися спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із загальною позовною давністю.

2. Позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог:

1) про стягнення неустойки (штрафу, пені);

2) про спростування недостовірної інформації, поміщеної у засобах масової інформації.

У цьому разі позовна давність обчислюється від дня поміщення цих відомостей у засобах масової інформації або від дня, коли особа довідалася чи могла довідатися про ці відомості;

3) про переведення на співвласника прав та обов'язків покупця у разі порушення переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності (стаття 362 цього Кодексу);

4) у зв'язку з недоліками проданого товару (стаття 681 цього Кодексу);

5) про розірвання договору дарування (стаття 728 цього Кодексу);

6) у зв'язку з перевезенням вантажу, пошти (стаття 925 цього Кодексу);

7) про оскарження дій виконавця заповіту (стаття 1293 цього Кодексу).

 Стаття 259. Зміна тривалості позовної давності

1. Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін.

Договір про збільшення позовної давності укладається у письмовій формі.

2. Позовна давність, встановлена законом, не може бути скорочена за домовленістю сторін.

 Стаття 263. Зупинення перебігу позовної давності

1. Перебіг позовної давності зупиняється:

1) якщо пред'явленню позову перешкоджала надзвичайна або невідворотна за даних умов подія (непереборна сила);

2) у разі відстрочення виконання зобов'язання (мораторій) на підставах, встановлених законом;

3) у разі зупинення дії закону або іншого нормативно-правового акта, який регулює відповідні відносини;

4) якщо позивач або відповідач перебуває у складі Збройних Сил України або в інших створених відповідно до закону військових формуваннях, що переведені на воєнний стан.

2. У разі виникнення обставин, встановлених частиною першою цієї статті, перебіг позовної давності зупиняється на весь час існування цих обставин.

3. Від дня припинення обставин, що були підставою для зупинення перебігу позовної давності, перебіг позовної давності продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

Стаття 264. Переривання перебігу позовної давності

1. Перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов'язку.

2. Позовна давність переривається у разі пред'явлення особою позову до одного із кількох боржників, а також якщо предметом позову є лише частина вимоги, право на яку має позивач.

3. Після переривання перебіг позовної давності починається заново.

Час, що минув до переривання перебігу позовної давності, до нового строку не зараховується.

                 Стаття 267. Наслідки спливу позовної давності

1. Особа, яка виконала зобов'язання після спливу позовної давності, не має права вимагати повернення виконаного, навіть якщо вона у момент виконання не знала про сплив позовної давності.

2. Заява про захист цивільного права або інтересу має бути прийнята судом до розгляду незалежно від спливу позовної давності.

3. Позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення.

4. Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

5. Якщо суд визнає поважними причини пропущення позовної давності, порушене право підлягає захисту.

                 Стаття 268. Вимоги, на які позовна давність не поширюється

1. Позовна давність не поширюється:

1) на вимогу, що випливає із порушення особистих немайнових прав, крім випадків, встановлених законом;

2) на вимогу вкладника до банку (фінансової установи) про видачу вкладу;

3) на вимогу про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, крім випадків завдання такої шкоди внаслідок недоліків товару, що є рухомим майном, у тому числі таким, що є складовою частиною іншого рухомого чи нерухомого майна, включаючи електроенергію;

5) на вимогу страхувальника (застрахованої особи) до страховика про здійснення страхової виплати (страхового відшкодування);

6) на вимогу центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом, стосовно виконання зобов'язань, що випливають із Закону України "Про державний матеріальний резерв".

2. Законом можуть бути встановлені також інші вимоги, на які не поширюється позовна давність.

 

 
Ответ дан по состоянию законодательства на 22 Ноября 2012, 12:01.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины