Вопрос: В какие инстанции я могу обратиться
На моё имя пришёл исполнительный лист, выданный Приморский судом г.Одессы, в котором говорится, что решение может быть обжаловано в 10-ти дневный срок со дня получения уведомления, в какие инстанции я могу обратиться по поводу пересмотрения дела

Алексей, Одесса


Ответ:
В принципе, инстанция, в которую вы можете обратиться, одна - это Приморский суд, который вынес решение и выдал исполнительный лист.

Однако, для начала вам следует определиться, что вы хотите обжаловать: исполнительный лист (вопросы, касающиеся его выдачи), постановление государственного исполнителя об открытии исполнительного производства или само решение суда, на основании которого выдан исполнительный лист. 

Судя по всему, вами ставится вопрос об отмене решения суда, т.к. вы ведете речь о пересморте дела. Если решение суда заочное, то вам необходимо подать заявление в Приморский райсуд об отмене этого заочного решения. Решение считается заочным, если оно вынесено судом без вашего участия в судебном заседании, при условии, что вы не подавали в суд заявления с просьбой рассмотреть дело без вашего участия в судебном заседании. Ниже приводится выдержка из гражданского процессуального кодекса, где изложен порядок и условия подачи такого заявления.

Второй вариант. Заочное, как и обычное решение суда, можно обжаловать сразу в апелляционном порядке. Апелляционная жалоба адресуется апелляционному суду, в данном случае - апелляционному суду Одесской области, однако сдается в суд первой инстанции, который принял обжалуемое решение, т.е. в данном случае - в Приморский райсуд г.Одессы, который вместе с делом отправляет жалобу в апелляционный суд. Если срок на подачу апелляционной жалобы пропущен, то одновременно с апелляционной жалобой следует подать ходатайство о восстановлении пропущенного срока, аргументировав уважительность пропуска этого срока (например, вам не было известно о данном решении суда). 

На практике, когда ставится вопрос об отмене заочного решения суда, чаще всего обращаются с заявлением об отмене этого решения, а не с апелляционной жалобой на него. Обычно суды отменяют свои заочные решения и рассматривают дело повторно.

Цивільний процесуальний кодекс України

N 1618-IV, 18.03.2004, Кодекс України,  Верховна Рада України 

 ЗАОЧНИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ

Стаття 224. Умови проведення заочного розгляду справи

1. У разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином повідомлений і від якого не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності або якщо повідомлені ним причини неявки визнані неповажними, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

 

( Частина перша статті 224 в редакції Закону N 2453-VI від 07.07.2010 щодо здійснення повноважень Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ,  вводяться в дію після початку діяльності Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ - з 1 листопада 2010 року )

2. У разі участі у справі кількох відповідачів заочний розгляд справи можливий у випадку неявки в судове засідання всіх відповідачів.

3. У разі зміни позивачем предмета або підстави позову, зміни розміру позовних вимог суд відкладає судовий розгляд для повідомлення про це відповідача.

Стаття 225. Порядок заочного розгляду справи

1. Про заочний розгляд справи суд постановляє ухвалу.

2. Розгляд справи і ухвалення рішення проводяться за загальними правилами з винятками і доповненнями, встановленими цією главою.

Стаття 226. Форма і зміст заочного рішення

1. За формою і змістом заочне рішення повинно відповідати вимогам, встановленим статтями 213 і 215 цього Кодексу, і, крім цього, у ньому має бути зазначено строк і порядок подання заяви про його перегляд.

Стаття 227. Повідомлення про заочне рішення

1. Відповідачам, які не з'явилися в судове засідання, направляється рекомендованим листом із повідомленням копія заочного рішення не пізніше трьох днів з дня його проголошення.

 

( Частина перша статті 227 із змінами, внесеними згідно із Законом

N  2453-VI від 07.07.2010 щодо здійснення повноважень Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ,  вводяться в дію після початку діяльності Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ - з 1 листопада 2010 року )

Стаття 228. Порядок і строк подання заяви про перегляд заочного рішення

1. Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.

2. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Стаття 229. Форма і зміст заяви про перегляд заочного рішення

1. Заява про перегляд заочного рішення повинна бути подана у письмовій формі.

2. У заяві про перегляд заочного рішення повинно бути зазначено:

1) найменування суду, який ухвалив заочне рішення;

2) ім'я (найменування) відповідача або його представника, які подають заяву, їх місце проживання чи місцезнаходження, номер засобів зв'язку;

3) обставини, що свідчать про поважність причин неявки в судове засідання і неповідомлення їх суду, і докази про це;

4) посилання на докази, якими відповідач обґрунтовує свої заперечення проти вимог позивача;

5) клопотання про перегляд заочного рішення;

6) перелік доданих до заяви матеріалів.

3. Заява про перегляд заочного рішення підписується особою, яка її подає.

4. До заяви про перегляд заочного рішення додаються її копії за кількістю осіб, які беруть участь у справі, та копії всіх доданих до неї матеріалів.

5. До заяви про перегляд заочного рішення, поданої представником відповідача, додається довіреність або інший документ, який підтверджує його повноваження.

6. За подання заяви про перегляд заочного рішення судовий збір не сплачується.

7. До неналежно оформленої заяви про перегляд заочного рішення застосовуються правила статті 121 цього Кодексу.

Стаття 230. Дії суду після прийняття заяви про перегляд заочного рішення

1. Прийнявши належно оформлену заяву про перегляд заочного рішення, суд невідкладно надсилає її копію та копії доданих до неї матеріалів іншим особам, які беруть участь у справі. Одночасно суд повідомляє особам, які беруть участь у справі, про час і місце розгляду заяви.

2. Заява про перегляд заочного рішення повинна бути розглянута протягом п'ятнадцяти днів з дня її надходження.

Стаття 231. Порядок розгляду заяви про перегляд заочного рішення

1. Заява про перегляд заочного рішення розглядається в судовому засіданні. Неявка осіб, належним чином повідомлених про час і місце засідання, не перешкоджає розгляду заяви.

2. Головуючий відкриває судове засідання і з'ясовує, хто з осіб, які беруть участь у справі, з'явився, встановлює їх особу, перевіряє повноваження представників, після чого повідомляє зміст заяви і з'ясовує думку сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, щодо вимог про перегляд заочного рішення.

3. У результаті розгляду заяви про перегляд заочного рішення суд може своєю ухвалою:

1) залишити заяву без задоволення;

2) скасувати заочне рішення і призначити справу до розгляду в загальному порядку.

4. У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку, встановленому цим Кодексом. У цьому разі строк на апеляційне оскарження рішення починає відраховуватися з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.

 

(  Частина  четверта  статті  231  із змінами, внесеними згідно із

Законом  N  2453-VI від 07.07.2010 щодо здійснення повноважень Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ,  вводяться в дію після початку діяльності Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ - з 1 листопада 2010 року )

Стаття 232. Скасування та оскарження заочного рішення

1. Заочне рішення підлягає скасуванню, якщо судом буде встановлено, що відповідач не з'явився в судове засідання та не повідомив про причини неявки з поважних причин і докази, на які він посилається, мають істотне значення для правильного вирішення справи.

2. Позивач має право оскаржити заочне рішення в загальному порядку, встановленому цим Кодексом.

3. Повторне заочне рішення позивач та відповідач можуть оскаржити в загальному порядку, встановленому цим Кодексом.

Стаття 233. Законна сила заочного рішення

1. Заочне рішення набирає законної сили відповідно до загального порядку, встановленого цим Кодексом.


Ответ дан по состоянию законодательства на 15 Ноября 2010, 22:29.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины