Вопрос: Сроки рассмотрения дела в суде. Сколько судебных заседаний должно быть по делу?
Муж подал на развод,я против,вопрос будет решаться в судебном порядке и сколько судебных заседаний по закону должно быть?

Елена, Одесса


Ответ:

Закон не ограничивает количество судебных заседаний по делу, т.е. заседаний может быть сколько угодно. Закон ограничивает только сроки рассмотрения дела в суде. Однако, на практике эти сроки чаще всего не соблюдаются. 

Обычно дела в суде рассматриваются долго, тем более если одна из сторон не заинтересована в быстром рассмотрении дела. В этом случае сторона, заинтересованная в том, чтобы дело рассматривалось долго, находит уважительные причины своего отсутствия, например болезнь. Если причина невозможности присутствовать в судебном заседании уважительна, то суд обязан отложить рассмотрение дела.

Кроме того, если у суда нет письменных доказательств того, что сторона уведомлена о дате судебного заседания, то он также обязан отложить рассмотрение дела. 

По делам о расторжении брака суд также имеет право отложить рассмотрение дела, предоставив сторонам время для примирения.

Обычно сторона, не желающая быстрого рассмотрения дела, обязательно подает апелляционную жалобу на решение суда, даже если считает его правильным (законным).  Подача апелляционной жалобы в срок, установленный законом, приостанавливает вступление решения суда в законную силу. 

Апелляционная жалоба может быть подана в 10-дневный срок с момента оглашения решения суда, если сторона, подающая жалобу, присутствовала в судебном заседании, в котором было оглашено решение суда. Если сторона, подающая жалобу, не присутствовала в судебном заседании, в котором оглашалось решение, то она (эта сторона) может подать жалобу в течение 10 дней с момента получения копии решения суда. Сторонами в деле считаются истец, т.е. тот кто подает исковое заявление, и ответчик, т.е. тот к кому подано исковое заявление.

Заочное решение может быть обжаловано только истцом по делу. Ответчик имеет право подать только заявление на пересмотр заочного решения в тот же суд, который вынес решение. И только в случае отказа в удовлетворении заявления о пересмотре заочного решения, ответчик имеет право подать апелляционную жалобу на это решение. Заочным считается решение, которое было вынесено без присутствия ответчика в судебном заседании, в котором выносилось решение. Суд имеет право вынести заочное решение только в случае, если есть письменные доказательства того, что ответчик был извещен о дате судебного заседания установленным законом способом.


Цивільний процесуальний кодекс України

N 1618-IV, 18.03.2004, Кодекс України,  Верховна Рада України 

 Стаття 157. Строки розгляду справ

1. Суд розглядає справи протягом розумного строку, але не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі, а справи про поновлення на роботі, про стягнення аліментів - одного місяця.

2. У виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду справи, суд ухвалою може подовжити розгляд справи, але не більш як на п'ятнадцять днів.

 

Стаття 122. Відкриття провадження у справі

4. Питання про відкриття провадження у справі або про відмову у відкритті провадження у справі суддя вирішує не пізніше трьох днів з дня надходження заяви до суду або закінчення строку, встановленого для усунення недоліків, та не пізніше наступного дня після отримання судом у порядку, передбаченому частиною третьою цієї статті, інформації про місце проживання (перебування) фізичної особи.

 

Стаття 156. Призначення справи до розгляду

1. Після закінчення підготовки справи до судового розгляду суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає, які підготовчі дії ним проведені, і встановлює дату розгляду справи.

2. Справа має бути призначена до розгляду не пізніше семи днів після закінчення дій підготовки до судового розгляду.

 

Стаття 224. Умови проведення заочного розгляду справи

1. У разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином повідомлений і від якого не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності або якщо повідомлені ним причини неявки визнані неповажними, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

2. У разі участі у справі кількох відповідачів заочний розгляд справи можливий у випадку неявки в судове засідання всіх відповідачів.

3. У разі зміни позивачем предмета або підстави позову, зміни розміру позовних вимог суд відкладає судовий розгляд для повідомлення про це відповідача.

 

Стаття 232. Скасування та оскарження заочного рішення

1. Заочне рішення підлягає скасуванню, якщо судом буде встановлено, що відповідач не з'явився в судове засідання та не повідомив про причини неявки з поважних причин і докази, на які він посилається, мають істотне значення для правильного вирішення справи.

2. Позивач має право оскаржити заочне рішення в загальному порядку, встановленому цим Кодексом.

3. Повторне заочне рішення позивач та відповідач можуть оскаржити в загальному порядку, встановленому цим Кодексом.

 

Стаття 294. Строки апеляційного оскарження

1. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

2. Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п'яти днів з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

3. Апеляційна скарга, подана після закінчення строків, установлених цією статтею, залишається без розгляду, якщо апеляційний суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється ухвала.

 

 


Ответ дан по состоянию законодательства на 10 Мая 2011, 22:24.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины