Вопрос: Признание брака недействительным (фиктивным)

Умерла бабушка, была фиктивно расписана с мужем (необходимо было для высылки из страны). Оставила брату квартиру по завещанию. Умер её фиктивный муж, его сын признал завещание недействительным (купил экспертизу). Дело в касации проиграно.Единственный выход признать брак недействительным. Они расписаны с 1993 года, но жили в разных городах, есть много свидетелей и соседей, коллег по работе которые подтвердят его существование и проживание. Общих детей у них нет. Брат умершей бабушки хочет отвоевать квартиру по завещанию. В каком порядке суд будет рассматривать дело, в исковом или особом производстве?

Дмитрий, Харьков


Ответ:

Признание брака недействительным по причине его фиктивности допускается только в судебном порядке.

Рассмотрение такого дела осуществляется в порядке искового производства.

Основанием для признания брака фиктивным является доказанность факта того, что лица, заключившие брак, не имели реального намерения создавать семью и приобретать реальные права и обязанности супругов.

Смерть одного из супругов не является препятствием для признания брака фиктивным.

Иск о признании брака фиктивным может подать любое заинтересованное лицо, т.е. лицо, права и интересы которого зависят от того фиктивный брак или нет. Наследник является таким лицом, потому может подавать иск о признании брака фиктивным. Ответчиками по такому иску должны быть наследники умершего, как по закону, так и по завещанию.

Срока исковой давности по таким искам нет, т.е. подавать такой иск можно независимо от того сколько прошло времени от того, как истец узнал, что брак фиктивный.

В случае признания судом брака недействительным, он считается недействительным с момента его регистрации.

При признании брака фиктивным, переживший супруг теряет право на наследование по закону, что означает, что если суд вынесет решение о том, что указанный брак является фиктивным, то "фиктивный муж" теряет право на наследование, а соответственно такое право теряют и его наследники.

Однако, даже при признании брака фиктивным у брата умершей могут возникнуть некоторые проблемы, а именно.

Есть решение суда о признании завещания недействительным, потому если есть наследники первой очереди - брат умершей сможет унаследовать имущество сестры только в случае, если наследники первой очереди не приняли наследство или отказались от него.

Если нет наследников первой очереди, а есть наследники второй очереди (еще братья, сестры), то наследство будет делиться между ними в равных долях.

Если нет других наследников второй очереди и нет наследников первой очереди, то брат умершей будет единственным наследником и унаследует все имущество умершей. 


Сімейний кодекс України
N 2947-III, 10.01.2002, Кодекс України,  Верховна Рада України 

Стаття 40. Шлюб, який визнається недійсним за рішенням суду
1. Шлюб визнається недійсним за рішенням суду, якщо він був зареєстрований без вільної згоди жінки або чоловіка.
Згода особи не вважається вільною, зокрема, тоді, коли в момент реєстрації шлюбу вона страждала тяжким психічним розладом, перебувала у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння, в результаті чого не усвідомлювала сповна значення своїх дій і (або) не могла керувати ними, або якщо шлюб було зареєстровано в результаті фізичного чи психічного насильства.
2. Шлюб визнається недійсним за рішенням суду у разі його фіктивності.
Шлюб є фіктивним, якщо його укладено жінкою та чоловіком або одним із них без наміру створення сім'ї та набуття прав та обов'язків подружжя.
3. Шлюб не може бути визнаний недійсним, якщо на момент розгляду справи судом відпали обставини, які засвідчували відсутність згоди особи на шлюб або її небажання створити сім'ю.

Стаття 42. Особи, які мають право на звернення до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним
1. Право на звернення до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним мають дружина або чоловік, інші особи, права яких порушені у зв'язку з реєстрацією цього шлюбу, батьки, опікун, піклувальник дитини, опікун недієздатної особи, прокурор, орган опіки та піклування, якщо захисту потребують права та інтереси дитини, особи, яка визнана недієздатною, або особи, дієздатність якої обмежена.

 Стаття 43. Визнання шлюбу недійсним після його припинення
1. Розірвання шлюбу, смерть дружини або чоловіка не є перешкодою для визнання шлюбу недійсним.
2. Якщо шлюб розірвано за рішенням суду, позов про визнання його недійсним може бути пред'явлено лише після скасування рішення суду про розірвання шлюбу.

 Стаття 44. Час, з якого шлюб є недійсним
1. У випадках, передбачених статтями 39-41 цього Кодексу, шлюб є недійсним від дня його державної реєстрації.

 Стаття 45. Правові наслідки недійсності шлюбу
1. Недійсний шлюб (стаття 39 цього Кодексу), а також шлюб, визнаний недійсним за рішенням суду, не є підставою для виникнення у осіб, між якими він був зареєстрований, прав та обов'язків подружжя, а також прав та обов'язків, які встановлені для подружжя іншими законами України.
2. Якщо протягом недійсного шлюбу особи набули майно, воно вважається таким, що належить їм на праві спільної часткової власності.
Розмір часток кожного з них визначається відповідно до їхньої участі у придбанні цього майна своєю працею та коштами.
3. Якщо особа одержувала аліменти від того, з ким була в недійсному шлюбі, сума сплачених аліментів вважається такою, що одержана без достатньої правової підстави, і підлягає поверненню відповідно до Цивільного кодексу України, але не більш як за останні три роки.
4. Особа, яка поселилася у житлове приміщення іншої особи у зв'язку з реєстрацією з нею недійсного шлюбу, не набула права на проживання у ньому і може бути виселена.
5. Особа, яка у зв'язку з реєстрацією недійсного шлюбу змінила своє прізвище, вважається такою, що іменується цим прізвищем без достатньої правової підстави.
6. Правові наслідки, встановлені частинами другою - п'ятою цієї статті, застосовуються до особи, яка знала про перешкоди до реєстрації шлюбу і приховала їх від другої сторони і (або) від органу державної реєстрації актів цивільного стану.

 Стаття 46. Особливі правові наслідки недійсності шлюбу
1. Якщо особа не знала і не могла знати про перешкоди до реєстрації шлюбу, вона має право:
1) на поділ майна, набутого у недійсному шлюбі, як спільної сумісної власності подружжя;
2) на проживання у житловому приміщенні, в яке вона поселилася у зв'язку з недійсним шлюбом;
3) на аліменти відповідно до статей 75, 84, 86 і 88 цього Кодексу;
4) на прізвище, яке вона обрала при реєстрації шлюбу.

Стаття 20. Застосування позовної давності до вимог, що випливають із сімейних відносин
1. До вимог, що випливають із сімейних відносин, позовна давність не застосовується, крім випадків, передбачених частиною другою статті 72, частиною другою статті 129, частиною третьою статті 138, частиною третьою статті 139 цього Кодексу.
2. У випадках, передбачених частиною першою цієї статті, позовна давність застосовується судом відповідно до Цивільного кодексу України, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

 


Ответ дан по состоянию законодательства на 07 Июля 2014, 13:11.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины