Вопрос: Гражданский процесс размеры госпошлины ИТО
Подскажите, пожалуйста, при подачи иска о взыскании с банка суммы задолженности в долларах США государственная пошлина оплачивается также в долларах? Если да то в каком размере. Такой же вопрос относительно ИТО. 

Игорь, Донецк


Ответ:

ИТО, т.е расходы на информационно-техническое обеспечение судебного процесса, в любом случае уплачиваются в национальной валюте.

Госпошлина (или по другому, судебный сбор) должна оплачиваться в той валюте, в которой заявлен иск, т.е. если вы требуете взыскать доллары США, то и госпошлина должна быть оплачена в долларах США. Хотя на практике, когда речь идет о резидентах Украины (лицах (как физических, так и юридических), зарегистрированных в Украине) оплата производится обычно в гривнях по курсу НБУ и иск обычно заявляется в гривнях по курсу НБУ. Если речь идет о банке и спорные отношения возникли в иностранной валюте, то предъявлять иск можно в иностранной валюте и оплачивать госпошлину в таком случае следует в иностранной валюте.


Про державне мито

N 7-93, 21.01.1993, Декрет,  Кабінет Міністрів України 

 Стаття 7. Порядок сплати державного мита

Державне мито сплачується готівкою, митними марками і шляхом перерахувань з рахунку платника в кредитній установі.

З позовів, що подаються до суду та господарського суду в іноземній валюті, а також за дії та операції в іноземній валюті державне мито сплачується в іноземній валюті. У разі коли розмір ставок державного мита передбачено в частинах неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, державне мито сплачується в іноземній валюті з урахуванням курсу грошової одиниці Національного банку України, крім випадків, передбачених у частині третій цієї статті.

Фізичні особи та іноземні юридичні особи, що відповідно постійно проживають або знаходяться за межами України, сплачують вказане в підпункті "у" пункту 6 статті 3 мито у доларах США, або в іншій валюті та розмірах, якщо це передбачено угодами з Україною.РАЗМЕРЫ ГОСПОШЛИНЫ (СУДЕБНОГО СБОРА) И ЗАТРАТ НА ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА (ИТО ИЛИ ПО-УКРАИНСКИ ІТЗ) ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЙ И ЖАЛОБ В СУД (кроме хозяйственных судов)


Про затвердження Порядку оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов'язаних з розглядом цивільних та господарських справ, та їх розмірів

N 1258, 21.12.2005, Постанова,  Кабінет Міністрів України 

 РОЗМІРИ

витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов'язаних з розглядом цивільних та господарських справ

I. Цивільні справи

 

Категорія справи

Сума витрат, гривень

1. Справа позовного провадження з розгляду

спору майнового характеру

120

2. Справа з розгляду позовної заяви про

стягнення заборгованості з оплати житлово-

комунальних послуг

30

3. Справа з розгляду позовної заяви:

 

1) про розірвання шлюбу

30

2) про розірвання шлюбу з особою, визнаною

у встановленому порядку безвісно відсутньою

або недієздатною внаслідок душевної хвороби

чи недоумства, або з особою, засудженою до

позбавлення волі на строк не менше ніж три

роки

13

3) що випливає з інших сімейних

правовідносин

120

4) про відшкодування шкоди, заподіяної

каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або

смертю фізичної особи

15

5) немайнового характеру про захист честі,

гідності та ділової репутації

75

6) немайнового характеру (або такої, що не

підлягає оцінці), в тому числі про зміну

або розірвання договору найму житлового

приміщення, про продовження строку

прийняття спадщини, про скасування арешту

на майно тощо

37

7) про захист права громадянина на земельну

частку (пай) і майновий пай

10

8) з переддоговірного спору

50

4. Справа окремого провадження

30

5. Справа наказного провадження

30

6. Справа про визнання та виконання рішення

іноземного суду в Україні

60

 Про державне мито

N 7-93, 21.01.1993, Декрет,  Кабінет Міністрів України 

 Стаття 3. Розміри ставок державного мита

 Ставки державного мита встановлюються в таких розмірах:

 -----------------------------------------------------------------

    Найменування документів і дій,    |   Розміри ставок

    за  які  справляється  мито       |

 -----------------------------------------------------------------

      1. Із заяв і скарг, що подаються до суду, та за видачу судом

копій документів:

 а) із позовних заяв                   1 відсоток ціни позову, але

                                       не         менше          3

                                       неоподатковуваних мінімумів

                                       доходів   громадян   і   не

                                       більше 100

                                       неоподатковуваних мінімумів

                                       доходів громадян

 б) із скарг за  неправомірні  дії     0,2      неоподатковуваного

    органів  державного управління     мінімуму доходів громадян

    і службових осіб, що ущемляють

    права громадян

 в) із     позовних    заяв    про     0,5      неоподатковуваного

    розірвання шлюбу                   мінімуму доходів громадян

    із позовних      заяв      про     1 неоподатковуваний мінімум

    розірвання повторного шлюбу        доходів громадян

    у разі    поділу   майна   при     мито           визначається

    розірванні шлюбу                   відповідно до  ціни  позову

                                       згідно   з  підпунктом  "а"

                                       цього пункту

 г) із    позовних    заяв     про     0,2      неоподатковуваного

    розірвання  шлюбу  з  особами,     мінімуму доходів громадян

    визнаними   у    встановленому

    порядку безвісно відсутніми чи

    недієздатними, або з  особами,

    засудженими   до   позбавлення

    волі

(  Підпункт  "г" пункту 1 статті 3 із змінами, внесеними згідно із

Законом

N 2398-VI від 01.07.2010 )

 д) із позовних заяв про зміну або     0,5      неоподатковуваного

    розірвання    договору   найму     мінімуму доходів громадян

    житлових    приміщень,     про

    продовження  строку  прийняття

    спадщини,    про    скасування

    арешту  на  майно  та  з інших

    позовних   заяв    немайнового

    характеру  (або  таких, що  не

    підлягають оцінці)

 е) із   заяв  (скарг)  у  справах     0,5      неоподатковуваного

    окремого провадження               мінімуму доходів громадян

 є) із     позовних     заяв     з     0,5      неоподатковуваного

    переддоговірних спорів             мінімуму доходів громадян

 ж) із  позовних  заяв про розгляд

    питань   захисту   честі    та

    гідності:

    із позовних   заяв  немайнового    1 неоподатковуваний мінімум

    характеру                          доходів громадян

    із позовних      заяв      про     1 відсоток ціни позову, але

    відшкодування        моральної     не         менше          1

    (немайнової)  шкоди  з   ціною     неоподатковуваного мінімуму

    позову          до         100     доходів громадян

    неоподатковуваних    мінімумів

    доходів громадян

    із позовних      заяв      про     5 відсотків ціни позову

    відшкодування        моральної

    (немайнової)   шкоди  з  ціною

    позову    від  100  до  10 000

    неоподатковуваних    мінімумів

    доходів громадян

    із позовних      заяв      про     10 відсотків ціни позову

    відшкодування        моральної

    (немайнової)  шкоди  з   ціною

    позову       понад      10 000

    неоподатковуваних    мінімумів

    доходів громадян

(  Підпункт  "ж"  пункту  1  статті  3  в редакції Закону

N 676-IV від 03.04.2003 )

 з) із апеляційних скарг на рішення    50 відсотків   ставки,   що

    судів і скарг на  рішення,  що     підлягає сплаті при поданні

    набрали законної сили              позовної заяви, іншої заяви

                                       й  скарги,  а  з   майнових

                                       спорів - ставки, обчисленої

                                       виходячи з оспорюваної суми

(  Підпункт  "з" пункту 1 статті 3 із змінами, внесеними згідно із

Законом

N 3096-III від 07.03.2002 )

 и) за   повторну   видачу   копії     0,03     неоподатковуваного

    судового    рішення,   вироку,     мінімуму  доходів  громадян

    ухвали та іншої постанови суду     за кожний аркуш копії

 і) із позовних заяв щодо захисту

    прав громадян на земельну

    частку (пай) і майновий пай         0,1 відсотка ціни позовуОтвет дан по состоянию законодательства на 12 Ноября 2010, 19:32.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины