Вопрос: Действительно ли завещание, написанное от руки?
Отец написал завещание на все имущество ( денежное и недвижимость) 14 лет назад своему сыну, которое заверил нотариально. Но год назад решил изменить его в пользу внучки и написал его от руки на листе бумаги не заверив нотариально. Месяц назад он умер. Действительно ли завещание, написанное от руки?

Наталья, Бердичев


Ответ:
Закон не связывает действительность завещания со способом его написания - от руки или машинописным текстом - главное, чтобы оно было изложено письменно. Потому завещание не может быть признано недействительным по той причине, что оно написано от руки.

В то же время закон связывает действительность завещания с его нотариальным заверением. При этом закон исходит из того, что завещание, не оформленное нотариально, является недействительным. 

Закон прямо указывает, что завещание, не удостоверенное нотариусом является недействительным, из чего следует, что завещание отца, которое он написал и не заверил у нотариуса, является недействительным. В этом случае действует предыдущее завещание, которое было удостоверено нотариусом, т.к. по закону считается, что никакого другого завещания не было и нет.

Цивільний кодекс України
N 435-IV, 16.01.2003, Кодекс України,  Верховна Рада України
 

 Стаття 1247. Загальні вимоги до форми заповіту

1. Заповіт складається у письмовій формі, із зазначенням місця та часу його складення.

2. Заповіт має бути особисто підписаний заповідачем.

Якщо особа не може особисто підписати заповіт, він підписується відповідно до частини четвертої статті 207 цього Кодексу.

3. Заповіт має бути посвідчений нотаріусом або іншими посадовими, службовими особами, визначеними у статтях 1251-1252 цього Кодексу.

4. Заповіти, посвідчені особами, зазначеними у частині третій цієї статті, підлягають державній реєстрації у Спадковому реєстрі в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 1257. Недійсність заповіту

1. Заповіт, складений особою, яка не мала на це права, а також заповіт, складений з порушенням вимог щодо його форми та посвідчення, є нікчемним.

2. За позовом заінтересованої особи суд визнає заповіт недійсним, якщо буде встановлено, що волевиявлення заповідача не було вільним і не відповідало його волі.

3. Недійсність окремого розпорядження, що міститься у заповіті, не має наслідком недійсності іншої його частини.

4. У разі недійсності заповіту спадкоємець, який за цим заповітом був позбавлений права на спадкування, одержує право на спадкування за законом на загальних підставах.

 

Стаття 215. Недійсність правочину

1. Підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п'ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.

2. Недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається.

У випадках, встановлених цим Кодексом, нікчемний правочин може бути визнаний судом дійсним.

3. Якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).

 


Ответ дан по состоянию законодательства на 08 Января 2014, 18:12.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины