Вопрос: Можно ли оформить недвижимое имущество на несовершеннолетних детей?
Можно ли переоформить недвижимое имущество на несовершеннолетних детей? Если можно, то каким образом? Какие правовые последствия влечет такое переоформление? Какими нормативно-правовыми документами регулируются данные правоотношения?

Ксения, Днепродзержинск


Ответ:
Правоспособность человека, т.е. способность приобретать права, возникает у человека в момент его рождения и утрачивается в момент смерти (ст.25 Гражданского кодекса Украины).
Способность человека самостоятельно реализовывать свои права (дееспособность) возникает в полном объеме с момента достижения лицом совершеннолетия, т.е. 18 летнего возраста (ст.34ГК).

Таким образом, с момента своего рождения человек имеет право быть собственником чего-то, например, недвижимого имущества. Другое дело, что он самостоятельно не может реализовать свое право. Поэтому закон устанавливает, что это право может быть реализовано его законными представителями, которыми являются его родители, а в случае их отсутствия – опекуны. При этом для осуществления сделок с недвижимым имуществом, которые совершаются от имени ребенка, обязательно требуется согласие органов опеки и попечительства.

Переоформление недвижимого имущества на несовершеннолетних детей производится таким же образом, как и оформление такого имущества на совершеннолетних лиц, но перед этим необходимо получить согласие на это органов опеки и попечительства, которые действуют при райадминистрациях.
Правовыми последствиями переоформления права собственности на недвижимое имущество на несовершеннолетних детей является то, что собственником этого имущества становятся эти несовершеннолетние дети. После этого родители этих детей не смогут продать, подарить и иным образом передать это имущество кому-либо без согласия органов опеки и попечительства, а они дают свое согласие, как правило, только при условии, что до отчуждения этого имущества на ребенка оформлено аналогичное имущество. С момента достижения совершеннолетия дети сами могут распоряжаться переданным им имуществом, не спрашивая согласия ни у родителей, ни у органов опеки и попечительства. Одним из правовых последствий является так же то, что на имущество, которое оформлено на несовершеннолетних детей, нельзя обращать взыскание по долгам родителей, даже если это имущество передано детям самими родителями.

Привожу некоторые статьи Гражданского кодекса Украины, которые регулируют затронутые вопросы:

Стаття 30. Цивільна дієздатність фізичної особи
1. Цивільну дієздатність має фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними.
Цивільною дієздатністю фізичної особи є її здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.
2. Обсяг цивільної дієздатності фізичної особи встановлюється цим Кодексом і може бути обмежений виключно у випадках і в порядку, встановлених законом.

Стаття 31. Часткова цивільна дієздатність фізичної особи, яка не досягла чотирнадцяти років

1. Фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), має право:
1) самостійно вчиняти дрібні побутові правочини.
Правочин вважається дрібним побутовим, якщо він задовольняє побутові потреби особи, відповідає її фізичному, духовному чи соціальному розвитку та стосується предмета, який має невисоку вартість;
2) здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом.
2. Малолітня особа не несе відповідальності за завдану нею шкоду.
Стаття 32. Неповна цивільна дієздатність фізичної особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років

1. Крім правочинів, передбачених статтею 31 цього Кодексу, фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа) має право:
1) самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами;
2) самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом;
3) бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не заборонено законом або установчими документами юридичної особи;
4) самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися вкладом, внесеним нею на своє ім'я (грошовими коштами на рахунку).
2. Неповнолітня особа вчиняє інші правочини за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників.
На вчинення неповнолітньою особою правочину щодо транспортних засобів або нерухомого майна повинна бути письмова нотаріально посвідчена згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника і дозвіл органу опіки та піклування.

3. Неповнолітня особа може розпоряджатися грошовими коштами, що внесені повністю або частково іншими особами у фінансову установу на її ім'я, за згодою органу опіки та піклування та батьків (усиновлювачів) або піклувальника.

4. Згода на вчинення неповнолітньою особою правочину має бути одержана від батьків (усиновлювачів) або піклувальника та органу опіки та піклування.

5. За наявності достатніх підстав суд за заявою батьків (усиновлювачів), піклувальника, органу опіки та піклування може обмежити право неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами або позбавити її цього права.
Суд скасовує своє рішення про обмеження або позбавлення цього права, якщо відпали обставини, які були підставою для його прийняття.

6. Порядок обмеження цивільної дієздатності неповнолітньої особи встановлюється Цивільним процесуальним кодексом України.


Стаття 33. Цивільна відповідальність неповнолітньої особи

1. Неповнолітня особа особисто несе відповідальність за порушення договору, укладеного нею самостійно відповідно до закону.

2. Неповнолітня особа особисто несе відповідальність за порушення договору, укладеного за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальника. Якщо у неповнолітньої особи недостатньо майна для відшкодування збитків, додаткову відповідальність несуть її батьки (усиновлювачі) або піклувальник.

3. Неповнолітня особа несе відповідальність за шкоду, завдану нею іншій особі, відповідно до статті 1179 цього Кодексу.

Стаття 34. Повна цивільна дієздатність

1. Повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років (повноліття).

2. У разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, вона набуває повної цивільної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу.
У разі припинення шлюбу до досягнення фізичною особою повноліття набута нею повна цивільна дієздатність зберігається.
У разі визнання шлюбу недійсним з підстав, не пов'язаних з протиправною поведінкою неповнолітньої особи, набута нею повна цивільна дієздатність зберігається.

Ответ дан по состоянию законодательства на 27 Июня 2008, 15:03.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины