Вопрос: Можно ли уволить инвалида , получившего трудовое увечье?
Как согласуется статья 40 КЗоТ со статьей 17 п.3 Закона Украины 875-ХII "про основи социального захисту инвалидив Украины"

Елена, Одесса


Ответ:

Я не знаю, что у вас за ситуация, но сами по себе статьи, указанные вами, согласуются между собой, т.е. не противоречат друг другу, что видно из их содержания:

"Стаття 17. З метою реалізації творчих і виробничих здібностей інвалідів та з урахуванням індивідуальних програм реабілітації їм забезпечується право працювати на підприємствах, в установах, організаціях, а також займатися підприємницькою та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом. 

Підприємства, установи і організації за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів або за рішенням місцевої ради за рахунок власних коштів, у разі необхідності, створюють спеціальні робочі місця для працевлаштування інвалідів, здійснюючи для цього адаптацію основного і додаткового обладнання, технічного оснащення і пристосування тощо з урахуванням обмежених можливостей інваліда. 

Відмова в укладенні трудового договору або в просуванні по службі, звільнення за ініціативою адміністрації, переведення інваліда на іншу роботу без його згоди з мотивів інвалідності не допускається, за винятком випадків, коли за висновком медико-соціальної експертизи стан його здоров'я перешкоджає виконанню професійних обов'язків, загрожує здоров'ю і безпеці праці інших осіб, або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров'я інвалідів". 


"Стаття 40. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 

Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках: 

1) змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників; 

1-1) виключено 

2) виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов'язків вимагає доступу до державної таємниці; 

3) систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення; 

4) прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин; 

5) нез'явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і родах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні. За працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності

6) поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу; 

7) появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння; 

8) вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу. 

9) виключено 

Звільнення з підстав, зазначених у пунктах 1, 2 і 6 цієї статті, допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу. 

Не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за пунктом 5 цієї статті), а також у період перебування працівника у відпустці. Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства, установи, організації". 

Таким образом, увольнение инвалида по п.2 ст.40 полностью согласуется с положениями ст.17 вышеуказанного закона, т.к. и одна и другая норма закона допускают увольнение инвалида с работы, если по состоянию здоровья он не в состоянии выполнять данную работу. Другое дело, что при этом следует учитывать требования предпоследнего абзаца ст.40 КЗоТ, согласно которого уволить такого инвалида можно только в том случае, если нет возможности перевести его с его согласия на другую работу.

Пункт 5 ст.40 Кодекса также не противоречит ст.17 Закона. Согласно п.5 ст.40 Кодекса работник увольняется не по мотивам инвалидности, а по мотивам того, что он не появляется на работе. И действительно, почему человек должен числится на работе, если он не выходит на эту работу, не выполняет эту работу?   Что касается работников, утративших трудоспособность в результате трудового увечья, то в отношении них прямо сказано, что они не могут быть уволены до восстановления трудоспособности либо получения инвалидности. Это означает, что если такой работник восстановил свою трудоспособность, то он может выйти на работу. Если же он не может выйти на работу по причине инвалидности, то он подлежит увольнению, потому что не может выполнять эту работу, т.е. увольнение связано только с тем может или не может этот работник в своем нынешнем состоянии выполнять работу, которую выполнял раньше. Если он может, то никто не имеет права его уволить, а если он не может, то никто не имеет права заставить работодателя держать его на работе, которую он не выполняет и выполнять не может. В таких случаях государство устанавливает другие гарантии обеспечения - пенсия по инвалидности.


Ответ дан по состоянию законодательства на 12 Июня 2009, 10:58.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины