Вопрос: Право на увольнение с работы инвалида (лица, получившего трудовое увечье или профессиональное заболевание)?
Имеет ли право работодатель уволить по своей инициативе работника предприятия, получившего инвалидность на этом предприятии?

Виктория, Киев


Ответ:

Сама по себе инвалидность работника (независимо от того, в результате чего она наступила) не является препятствием для увольнения его с работы по инициативе работодателя.

Работник, который не является на работу по причине временной нетрудоспособности, может быть уволен по истечению определенного законодательством времени (см.ниже). Работник, который получил на предприятии трудовое увечье или профессиональное заболевание, не может быть уволен с этого предприятия до установления ему инвалидности. После этого работник может быть уволен на общих основаниях, предусмотренных действующим трудовым законодательством.

ИЗ КОДЕКСА ЗАКОНОВ УКРАИНЫ О ТРУДЕ:

"Стаття 40. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 


Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках

1) змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників; 

11) виключено 

2) виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов'язків вимагає доступу до державної таємниці; 

3) систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення; 

4) прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин; 

5) нез'явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і родах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні. За працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності

6) поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу; 

7) появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння; 

8) вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу. 

9) виключено 

Звільнення з підстав, зазначених у пунктах 1, 2 і 6 цієї статті, допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу. 

Не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за пунктом 5 цієї статті), а також у період перебування працівника у відпустці. Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства, установи, організації".


Ответ дан по состоянию законодательства на 14 Апреля 2009, 11:00.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины