Вопрос: Могут ли с меня удержать заработную плату в размере 100%?
Я получаю минимальную заработную плату. В начале 2008 года бухгалтерия попросила меня написать заявление о льготе по подоходному налогу на 2007 год, хотя я являюсь частным предпринимателем, я написала такое заявление, бухгалтер сказала, что я должна закрыть ЧП. В начале октября 2008 года таже бухгалтерия поставила меня в известность перед тем фактом, что с меня будет удержана сумма недоначисленного подоходного налога за 2007 и 2008 год, т.к. я не закрыла ЧП по определенным обстоятельствам. В результате - с меня удерживают полностью з/плату за октябрь (за мной остается еще долг) и говорят, что я не получу з/плату за ноябрь. Бухгалтерия аргументирует это п.6.3.3. "е" и п.6.3.4 закона Украины "О налоге с доходов физических лиц". Правомерно ли это? У меня несовершеннолетний ребенок и я живу без мужа.

Ирина, Киев


Ответ:

Действия администрации предприятия неправомерны. Ответ на ваш вопрос содержится в ст.128 Кодекса законов Украины о труде:

"Стаття 128. Обмеження розміру відрахувань з заробітної плати 

При кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може перевищуватидвадцяти процентів, а у випадках, окремо передбачених законодавством України, - п'ятдесяти процентів заробітної плати, яка належить до виплати працівникові. 

При відрахуванні з заробітної плати за кількома виконавчими документами за працівником у всякому разі повинно бути збережено п'ятдесят процентів заробітку.

Обмеження, встановлені частинами першою і другою цієї статті, не поширюються на відрахування із заробітної плати при відбуванні виправних робіт і при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей. У цих випадках розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати сімдесяти відсотків". 

Что же касается ссылки бухгалтерии предприятия на п.6.3.3. "е" и п.6.3.4 закона Украины "О налоге с доходов физических лиц", то прежде, чем аргументировать их необоснованность, приведу эти нормы закона:

"6.3.3. Податкова соціальна пільга не може бути застосована до інших доходів платника податку, якщо він отримує протягом звітного податкового місяця одночасно такі доходи, як:
а) плата за виконання громадських робіт, яка повністю або частково фінансується за рахунок бюджету або відповідного фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування;
б) стипендія, грошове чи майнове (речове) забезпечення, одержувані учнями, студентами, аспірантами, ординаторами, ад’юнктами, військовослужбовцями строкової служби, що виплачуються з бюджету;
в) заробітна плата під час відбування покарання у вигляді позбавлення волі;
г) заробітна плата, нарахована (виплачена) за здійснення роботи за наймом у складі екіпажу (команди) транспортного засобу, який перебуває за межами території України, її територіальних вод (виключної економічної зони), у тому числі на якірних стоянках, та належить резиденту на правах власності або перебуває у його тимчасовому (строковому) користуванні та/або є зареєстрованим у Державному судновому реєстрі України чи Судновій книзі України;
д) заробітна плата осіб, які відповідно до закону є державними службовцями;
е) доходи самозайнятої особи від підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.
Податкова соціальна пільга починає застосовуватися до доходів, визначених у підпунктах "а" — "д” цього підпункту при їх нарахуванні (виплаті), та закінчує застосовуватися при завершенні нарахування таких доходів, без подання відповідних заяв, визначених підпунктом 6.3.2 цього пункту.
Податкова соціальна пільга не застосовується до доходів, визначених підпунктом "е” цього підпункту.

6.3.4. Якщо у порушення норм цього пункту платник податку подає заяву про застосування пільги більш ніж одному працедавцю або якщо платник податку при отриманні доходів, визначених у підпункті 6.3.3 цього пункту, подає таку заяву іншому працедавцю, внаслідок чого податкова соціальна пільга фактично застосовується також при отриманні інших доходів протягом будь-якого звітного податкового місяця, то такий платник податку втрачає право на отримання податкової соціальної пільги за всіма місцями отримання доходу починаючи з місяця, у якому мало місце таке порушення, та закінчуючи місяцем, у якому право на застосування податкової соціальної пільги відновлюється.

Платник податку може відновитиправо на застосування податкової соціальної пільги, якщо він подає заяву про відмову від такої пільги всім працедавцям із зазначенням місяця, в якому мало місце таке порушення, на підставі чого окремий працедавець розраховує та утримує відповідну суму недоплати податку та штраф у розмірі 100 відсотків суми такої недоплати за рахунок найближчої виплати доходу такому платнику податку, а при недостатності суми такої виплати — за рахунок наступних виплат. Якщо з будь-яких підстав сума недоплати та штрафу не була утримана за рахунок доходу платника податку до спливу граничного строку, встановленого законом для подання річної декларації з цього податку, то сума такої недоплати і штрафу стягується податковим органом у порядку, визначеному законом. При цьому право на застосування податкової соціальної пільги до доходу платника податку відновлюється з податкового місяця, наступного за місяцем, в якому сума такої недоплати та штраф повністю погашаються.
Центральний податковий орган встановлює порядок періодичного інформування платників податку про наявність порушень ними норм підпункту 6.3.1 цього пункту, виявлених на підставі даних податкової звітності чи документальних перевірок".

АРГУМЕНТЫ:
Во-первых, следует иметь ввиду, что сам факт регистрации лица в качестве предпринимателя не является основанием для неприменения к нему социальной льготы. Таким основанием является только факт получения предпринимателем доходов в результате осуществления предпринимательской деятельности. Это означает, что если вы зарегистрированы в качестве предпринимателя, но не осуществляли предпринимательской деятельности и не получали доходы, что не редкость, то в таком случае п.п.«е» п.6.3.3 не является препятствием для предоставления вам социальной льготы. 
Во-вторых, в соответствии с первым абзацем п.6.4.4, сам факт нарушения правил, установленных п.6.3.3 не является основанием для удержания сумм необоснованно полученной социальной льготы. Выявление факта нарушения п.6.3.3 является всего лишь основанием для прекращения применения социальной льготы без каких-либо иных последствий.
Основанием же для удержания недоплаченого налога и суммы штрафа является заявление плательщика налога о желании восстановить социальную льготу (абзац 2 п.6.4.4).  
Другими словами. Если плательщик налога допустил нарушение п.6.3.3 и это нарушение было выявлено, то он теряет право на социальную льготу, если даже она и положена ему по закону. Взыскать же недоплаченную сумму налога и штраф за это можно только, если плательщик налога пожелает в дальнейшем получать социальную льготу и подаст заявление об этом, т.е. заявление с просьбой восстановить ему социальную льготу. Эта льгота восстанавливается плательщику, но только после того, как его накажут, т.е. после удержания с него недоплаченной суммы налога и штрафа за это. Как указано в комментируемом пункте закона плательщик налога может, т.е. имеет право, но не обязан, подавать заявление о восстановлении социальной льготы. Если плательщик налога не подает заявления о восстановлении социальной льготы, то никто не имеет прав удерживать с него какую-либо сумму. Из вашего вопроса не следует, что вы подавали заявление о восстановлении социальной льготы, потому удержание с вас каких-либо сумм незаконно. 
В-третьих, в п.6.4.4 не сказано, что с плательщика налога надо удержать весь получаемый им ближайший доход, а сказано, что надо удержать весь (не половину, не 30%) недоплаченный налог. 
А дальше уже установлен порядок удержания, согласно которого удержание должно производится не за счет дохода, который плательщик получит через год либо по итогам года, а за счет ближайшего дохода, а при недостаточности суммы такого дохода, то за счет следующих выплат. Поэтому здесь надо применять две нормы закона, как п.6.4.4 закона «О налоге с доходов физических лиц", так и ст.128 Кодекса законов о труде Украины. 
Не следует расценивать указанные нормы, как противоречащие друг другу. Они дополняют друг друга, регулируя пограничные правовые отношения (трудовые и налоговые). Допустим, ваша зарплата составляет 2000грн.. В соответствии с КЗоТ Украины с нее можно удержать 20%, т.е. 400грн.. Если недоплаченная сумма налога и штраф составляют в сумме 200грн., то эту сумму следует удержать при первой же выплате вам зарплаты. Если же недоплаченная сумма налога со штрафом составляет, допустим, 600грн., то 400грн. следует удержать с первой зарплаты, а оставшиеся 200грн. с зарплаты следующего месяца. 
В-четвертых, если сумма недоплаты не была удержана с плательщика налога до истечения срока подачи годовой декларации о доходах, то эта сумма удерживается уже налоговым органом, а не работодателем с заработной платы, т.е. удержание из зарплаты в конце 2008г. за недоплату в 2007г. является незаконным.

Я не могу настаивать на истинности своих утверждений, просто привел аргументы, на основании которых считаю свои утверждения соответствующими закону. В любом случае, при наличие спора окончательное решение за судом. Как суд своим окончательным решением истолкует закон, так и будет законно.


Ответ дан по состоянию законодательства на 14 Октября 2008, 11:07.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины