Вопрос: Порядок увольнения по сокращению штата или численности
На частном предприятии протоколом собственников принято решение об остановке производства в связи с финансовыми и сырьевыми проблемами (кризис). В связи с чем готовится сокращение штата сотрудников (из 54 сокращают 15). Каков алгоритм выполнения сокращения штатов для кадровика? При отсутствии профсоюза необходимо ли согласование приказа о сокращении с председателем совета трудового коллектива?

Елена, Харьков


Ответ:

При сокращении численности или штата работников преимущество в оставлении на работе имеют лица с более высокой квалификацией (более высокий разряд, категория, степень и т.п.) и продуктивностью труда (выполнение больших норм выработки в количественном выражении).

Если же работники обладают равной квалификацией и производительностью труда, то в этом случае следует руководствоваться ст.42 Кодекса законов о труде (КЗоТ), которая устанавливает кто из работников имеет преимущественное право на оставление на работе в зависимости от его семейного положения, финансового положения, заслуг перед государством и т.д..  У кого из работников большее количество условий, указанных в ст.42КЗоТ, тот и имеет преимущество на оставление на работе.

"Стаття 42. Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці 

При скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці. 

При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається: 

1) сімейним - при наявності двох і більше утриманців; 

2) особам, в сім'ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком; 

3) працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації; 

4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву від виробництва; 

5) учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; 

6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій; 

7) працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання; 

8) особам з числа депортованих з України, протягом п'яти років, з часу повернення на постійне місце проживання до України; 

9) працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, - протягом двох років з дня звільнення їх зі служби. 

Перевага в залишенні на роботі може надаватися й іншим категоріям працівників, якщо це передбачено законодавством України".

О предстоящем сокращении работник должен быть письменно уведомлен не позднее, чем за 2 месяца до дня увольнения. Одновременно с предупреждением об увольнении по сокращению штатов работнику должна быть предложена другая работа на предприятии, если таковая имеется. Предлагаемая работа может быть любой вплоть до самой  низкоквалифицированной. 

Из КЗоТ Украины:

"Стаття 49-2. Порядок вивільнення працівників 

Про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці. 

При вивільненні працівників у випадках змін в організації виробництва і праці враховується переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством. 

Одночасно з попередженням про звільнення у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації. При відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації працівник, за своїм розсудом, звертається за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно. Водночас власник або уповноважений ним орган доводить до відома державної служби зайнятості про наступне вивільнення працівника із зазначенням його професії, спеціальності, кваліфікації та розміру оплати праці. 

Державна служба зайнятості пропонує працівникові роботу в тій же чи іншій місцевості за його професією, спеціальністю, кваліфікацією, а при її відсутності - здійснює підбір іншої роботи з урахуванням індивідуальних побажань і суспільних потреб. При необхідності працівника може бути направлено, за його згодою, на навчання новій професії (спеціальності) з наступним наданням йому роботи". 

Перед увольнением работника по сокращению штатов необходимо получить согласие профсоюзного комитета.

Из КЗоТ Украины:

"Стаття 43. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) 

Розірвання трудового договору з підстав, передбачених пунктами 1 (крім випадку ліквідації підприємства, установи, організації), 2 - 5, 7 статті 40 пунктами 2 і 3 статті 41 цього Кодексу, може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника) первинної профспілкової організації, членом якої є працівник. 

У випадках, передбачених законодавством про працю, виборний орган первинної профспілкової організації, членом якої є працівник, розглядає у п'ятнадцятиденний строк обґрунтоване письмове подання власника або уповноваженого ним органу про розірвання трудового договору з працівником. 

Подання власника або уповноваженого ним органу має розглядатися у присутності працівника, на якого воно внесено. Розгляд подання у разі відсутності працівника допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням працівника від його імені може виступати інша особа, у тому числі адвокат. Якщо працівник або його представник не з'явився на засідання, розгляд заяви відкладається до наступного засідання у межах строку, визначеного частиною другою цієї статті. У разі повторної неявки працівника (його представника) без поважних причин подання може розглядатися за його відсутності. 

У разі якщо виборний орган первинної профспілкової організації не утворюється, згоду на розірвання трудового договору надає профспілковий представник, уповноважений на представництво інтересів членів професійної спілки згідно із статутом. 

Виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий представник) повідомляє власника або уповноважений ним орган про прийняте рішення у письмовій формі в триденний строк після його прийняття. У разі пропуску цього строку вважається, що виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий представник) дав згоду на розірвання трудового договору. 

Якщо працівник одночасно є членом кількох первинних профспілкових організацій, які діють на підприємстві, в установі, організації, згоду на його звільнення дає виборний орган тієї первинної профспілкової організації, до якої звернувся власник або уповноважений ним орган. 

Рішення виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) про відмову в наданні згоди на розірвання трудового договору повинно бути обґрунтованим. У разі якщо в рішенні немає обґрунтування відмови в наданні згоди на розірвання трудового договору, власник або уповноважений ним орган має право звільнити працівника без згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника). 

Власник або уповноважений ним орган має право розірвати трудовий договір не пізніш як через місяць з дня одержання згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника). 

Якщо розірвання трудового договору з працівником проведено власником або уповноваженим ним органом без звернення до виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника), суд зупиняє провадження по справі, запитує згоду виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) і після її одержання або відмови виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) в дачі згоди на звільнення працівника (частина перша цієї статті) розглядає спір по суті". 

Если профсоюзного комитета и вообще профсоюза на предприятии нет, то естественно, никакого согласия профсоюзного комитета на увольнение не требуется.

Из КЗоТ Украины:

Стаття 43-1. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу без попередньої згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) 

Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу без згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) допускається у випадках

ліквідації підприємства, установи, організації; 

незадовільного результату випробування, обумовленого при прийнятті на роботу; 

звільнення з суміщуваної роботи у зв'язку з прийняттям на роботу іншого працівника, який не є сумісником, а також у зв'язку з обмеженнями на роботу за сумісництвом, передбаченими законодавством; 

поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу; 

звільнення працівника, який не є членом первинної профспілкової організації, що діє на підприємстві, в установі, організації; 

звільнення з підприємства, установи, організації, де немає первинної профспілкової організації

звільнення керівника підприємства, установи, організації (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступників, головного бухгалтера підприємства, установи, організації, його заступників, а також службових осіб митних органів, державних податкових інспекцій, яким присвоєно персональні звання, і службових осіб державної контрольно-ревізійної служби та органів державного контролю за цінами; керівних працівників, які обираються, затверджуються або призначаються на посади державними органами, органами місцевого та регіонального самоврядування, а також громадськими організаціями та іншими об'єднаннями громадян; 

звільнення працівника, який вчинив за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібне) майна власника, встановлене вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу. 

Законодавством можуть бути передбачені й інші випадки розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу без згоди відповідного виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)". 

Получение согласия какого-либо другого органа, например совета трудового коллектива, на увольнение работника законодательство не требует, поэтому согласование увольнения с председателем совета трудового коллектива не требуется. 

При увольнении работника по сокращению штатов ему должно быть выплачено выходное пособие.

Из КЗоТ Украины:

"Стаття 44. Вихідна допомога 

При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку; у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (пункт 3 статті 36) - у розмірі двох мінімальних заробітних плат; внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статті 38 і 39) - у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку".


Ответ дан по состоянию законодательства на 14 Января 2009, 11:07.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины