Вопрос: Приостановление исполнения решения суда. Исполнительное производство (виконавче провадження). Что делать, если решение суда не исполняется?
На каком основании исполнительная служба может ( должна ) приостановить исполнение судебного решения о взыскании с Кредитного Союза "Украина" в мою пользу депозитного вклада? И что мне делать, если решение суда не выполняется?

ПАНАСЮК ЛИДИЯ, ОДЕССА


Ответ:

Случаи, когда исполнительная служба должна приостановить исполнение решения суда указаны в ст.34 Закона Украины "Про виконавче провадження", а случаи, когда исполнительная служба имеет право приостановить исполнение решения суда, установлены ст.35 этого же закона.

ИЗ ЗАКОНА УКРАИНЫ "ПРО ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ":

"Стаття 34. Обставини, що зумовлюють обов'язкове зупинення виконавчого провадження 


Виконавче провадження підлягає обов'язковому зупиненню у випадках: 

1) смерті стягувача або боржника, оголошення померлим чи визнання безвісно відсутнім стягувача або боржника, або припинення існування сторони - юридичної особи, якщо встановлені судом правовідносини допускають правонаступництво; 

2) визнання стягувача або боржника недієздатним; 

3) проходження боржником строкової військової служби у Збройних Силах України, передбачених законом інших військових формуваннях, якщо за умовами служби провадження виконавчих дій неможливе, чи на прохання стягувача, який проходить строкову військову службу в Збройних Силах України або інших військових формуваннях; 

4) зупинення судом стягнення на підставі виконавчого документа; 

5) прийняття судом до розгляду скарги на дії органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення; 

6) зупинення виконання відповідного рішення або виконавчого провадження посадовою особою, якій законом надано таке право; 

7) подання до суду позову про виключення майна з акта опису й арешту; 

8) порушення господарським судом провадження у справі про банкрутство боржника, якщо відповідно до закону на вимогу стягувача поширюється дія мораторію, введеного господарським судом, крім випадків знаходження виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від реалізації майна боржника); 

9) сплати боржником або іншим гарантом у порядку, передбаченому законодавством (у тому числі за договорами про відшкодування ядерної шкоди), коштів на відшкодування ядерної шкоди, що дорівнюють або перевищують встановлену законом межу відповідальності оператора ядерної установки. Для обчислення сплачені кошти підлягають перерахуванню у Спеціальні права запозичення, що встановлюються Міжнародним валютним фондом, за офіційним курсом Національного банку України на день сплати; 

10) внесення касаційного подання прокурора на рішення суду; 

11) звернення до суду із заявою про заміну вибулої сторони правонаступником у порядку, встановленому частиною четвертою статті 11 цього Закону; 

12) пункт 12 виключено  згідно із Законом України від 15.03.2006 р. N 3538-IV

13) надання судом, який видав виконавчий документ, відстрочки виконання рішення;

14) наявності коштів боржника на депозитних, вкладних та інших подібних рахунках боржника, з яких боржник не вправі вимагати видачі чи списання коштів до спливу певного строку, в разі відсутності іншого майна боржника, на яке може бути звернено стягнення;

15) внесення підприємства паливно-енергетичного комплексу до Реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу";

16) призначення тимчасової державної допомоги відповідно до частини п'ятої статті 181 Сімейного кодексу України. 

Виконавче провадження з підстави, передбаченої пунктом 7 частини першої цієї статті, зупиняється лише в частині звернення стягнення на майно, щодо якого до суду подано позовну заяву про виключення його з опису. 

Стаття 35. Право державного виконавця зупинити виконавче провадження 


Виконавче провадження може бути зупинено у разі: 

1) звернення державного виконавця до суду, який видав виконавчий документ, із заявою про роз'яснення рішення, що підлягає виконанню, про відстрочку або розстрочку виконання, а також про встановлення чи зміну способу і порядку виконання; 

2) прохання боржника, який проходить строкову службу у складі Збройних Сил України чи інших передбачених законом військових формувань; 

3) перебування боржника у тривалому службовому відрядженні; 

4) знаходження боржника на лікуванні у стаціонарному лікувальному закладі; 

5) прийняття скарги на дії державного виконавця або відмову в його відводі; 

6) оголошення розшуку боржника, його майна або розшуку дитини; 

7) знаходження боржника або стягувача у відпустці за межами населеного пункту, де вони проживають; 

8) призначення експертизи; 

9) надання сторонам строку для запрошення перекладача. 


Стаття 36. Порядок і строки зупинення виконавчого провадження 

Державний виконавець виносить вмотивовану постанову про зупинення виконавчого провадження з підстав, передбачених у статтях 34 і 35 цього Закону, яка затверджується начальником відповідного відділу державної виконавчої служби. Постанову про зупинення виконавчого провадження з підстав, передбачених статтею 34 цього Закону, державний виконавець виносить не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини. Копія постанови надсилається у 3-денний строк сторонам та суду або іншому органу (посадовій особі), які видали виконавчий документ. 

Виконавче провадження зупиняється: 

у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 статті 34, - до визначення правонаступників боржника або призначення опікуна недієздатному боржникові; 

у випадках, передбачених пунктами 3, 4, 9, 13, 14 і 16 статті 34, пунктами 2, 3, 4, 6, 7, 8 і 9 статті 35, - до закінчення існування названих обставин; 

у випадках, передбачених пунктами 5, 6, 7, 8, 10 і 11 статті 34, пунктами 1, 5 статті 35, - до розгляду питання по суті; 

у випадках, передбачених пунктом 15 статті 34, - до закінчення терміну дії процедури погашення заборгованості підприємствами паливно-енергетичного комплексу, визначеного Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу". 

Постанова про зупинення виконавчого провадження може бути оскаржена до суду в 10-денний строк. Строки зупинення виконавчого провадження можуть бути скорочені судом. 

Впродовж строку, на який виконавче провадження зупинено, виконавчі дії не провадяться. Накладений державним виконавцем арешт на майно боржника, у тому числі на кошти на рахунках та вкладах боржника в установах банків та інших фінансових установах, не знімається. У період зупинення виконавчого провадження державний виконавець має право звертатися до суду в порядку, встановленому статтями 28, 32, 33, 78, 79, 80 цього Закону, а також вживати заходів щодо розшуку боржника або його майна. 

Після усунення обставин, які стали підставою для зупинення виконавчого провадження, державний виконавець зобов'язаний своєю постановою поновити виконавче провадження за власною ініціативою або заявою стягувача, яка затверджується начальником відповідного органу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований. Копія постанови у 3-денний строк надсилається сторонам. 
Якщо арештоване майно боржника передано на реалізацію, копії постанов про зупинення виконавчого провадження та про поновлення виконавчого провадження надсилаються до підприємства, установи, організації, які здійснюють реалізацію майна боржника". 

В части того, что делать, если решение суда не исполняется.

Если решение суда не исполняется в связи с тем, что у должника нет денег или другого имущества, за счет которого можно было бы удовлетворить требования кредитора (взыскателя), то и делать нечего - все равно решение исполнить нельзя будет. Единственное, что когда вам возвращают исполнительный лист по причине невозможности исполнения из-за отсутствия имущества, то вы через некоторое время снова можете обратиться с этим исполнительным листом в исполнительную службу и если к тому времени у должника появится какое-то имущество, то решение может быть исполнено. 

Если решение не исполняется по вине исполнительной службы, то вы имеете право жаловаться на бездействие или на незаконные действия исполнительной службы вышестоящему начальнику исполнительной службы или в суд. Срок на подачу такой жалобы установлен в 10 дней с момента, когда произошло какое-то, на ваш взгяд, нарушение.


Ответ дан по состоянию законодательства на 13 Июля 2009, 18:37.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины