Вопрос: Доказательства взятки. Являются ли доказательствами аудио-, видеозаписи?
Будут ли следователем признаны в качестве вещественных доказательств, а далее и учитываться в суде аудиозаписи (цифровые, мобильные, диктофонные) разговоров между взяткодателем и взяткополучателем, сделанные самим взяткодателем, без спец. средств органов? Какие нормативные документы регламентируют данные моменты? Если можно подскажите, что и где почитать.

Роман, Донецк


Ответ:

Если аудио или видеозапись производится правоохранительными органами в порядке оперативно-розыскной деятельности или в порядке досудебного следствия, то такие аудио и видеозапись могут быть признаны доказательствами по уголовному делу только в том случае, если соблюдена определенная процедура осуществления этих записей. 

В то же время для того, чтобы признать доказательствами по уголовному делу аудио или видеозаписи, сделанные потерпевшим, свидетелем, участником преступления, не требуется, чтобы они (записи) были проведены по какой-то процедуре.

Это означает, что следователем должны быть признаны в качестве вещественных доказательств, а далее и учитываться в суде аудиозаписи (цифровые, мобильные, диктофонные) разговоров между взяткодателем и взяткополучателем, сделанные самим взяткодателем. Разумеется, при условии, если запись не сфабрикована. Сфабрикована запись или нет определяется экспертизой.

Что является доказательствами по уголовному делу регулируется исключительно уголовно-процессуальным кодексом Украины.

Ярким примером того, что аудиозаписи являются доказательствами по уголовному делу, является всем известные пленки Мельниченко. Если бы они не были доказательствами по делу, то никто не проводил бы их экспертизу. В тоже время общеизвестно, что по поручению Генеральной прокуратуры Украины произведена уже не одна экспертиза указанных пленок.

ИЗ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ:

"Стаття 65. Докази
Доказами в кримінальній справі є всякі фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку орган дізнання, слідчий і суд встановлюють наявність або відсутність суспільно небезпечного діяння, винність особи, яка вчинила це діяння, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.
Ці дані встановлюються: показаннями свідка, показаннями потерпілого, показаннями підозрюваного, показаннями обвинуваченого, висновком експерта, речовими доказами, протоколами слідчих і судових дій, протоколами з відповідними додатками, складеними уповноваженими органами за результатами оперативно-розшукових заходів, та іншими документами.


Стаття 66. Збирання і подання доказів
Особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебувають в їх провадженні, вправі викликати в порядку, встановленому цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпілих для допиту або як експертів для дачі висновків; вимагати від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян пред’явлення предметів і документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані; вимагати проведення ревізій, вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність”. Виконання цих вимог є обов’язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.
Докази можуть бути подані підозрюваним, обвинуваченим, його захисником, обвинувачем, потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем і їх представниками, а також будь-якими громадянами, підприємствами, установами і організаціями.
У передбачених законом випадках особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебувають в їх провадженні, вправі доручити підрозділам, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, провести оперативно-розшукові заходи чи використати засоби для отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальній справі.

Стаття 78. Речові докази
Речовими доказами є предмети, які були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину або були об’єктом злочинних дій, гроші, цінності та інші речі, нажиті злочинним шляхом, і всі інші предмети, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом’якшення відповідальності.

 Стаття 83. Документи
Документи є джерелом доказів, якщо в них викладені або засвідчені обставини, які мають значення для справи.
Документами є предмети, на яких за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо зафіксована певна інформація.
До документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні), які містять відомості про обставини, встановлені в ході кримінального судочинства органом дізнання, слідчим, прокурором чи судом у порядку, встановленому цим Кодексом.
Документи мають бути досліджені та приєднані до справи постановою особи, яка проводить дізнання, слідчим, прокурором, ухвалою суду і зберігатися весь час при справі.
За клопотанням власника, а також інших осіб, які за законодавством мають право користуватися цими документами, вилучені та приєднані до кримінальної справи документи або їх копії можуть бути надані їм у порядку, встановленому цим Кодексом.
У тих випадках, коли документи мають ознаки, зазначені в статті 78 цього Кодексу, вони є речовими доказами".


Ответ дан по состоянию законодательства на 20 Июля 2009, 00:53.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины